Przejdź do treści

dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

Kierownik

Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji

piotr.majewicz@up.krakow.pl

tel: 12 662 6640

pok: 113

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor nauk humanistycznych, dyscyplina-  pedagogika
rok nadania 2000

 

tytuł rozprawy doktorskiej: Regulacyjna rola obrazu samego siebie w zachowaniu młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

 

doktor habilitowany, dziedzina nauki: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika; rok nadania 2014

 

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości

 

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 1992  na podstawie umowy o pracę,

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Terapia osób z niepełnosprawnością ruchową –wykład
 2. Psychopatologia/psychologia kliniczna-wykład
 3. Rehabilitacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu – wykład
 4. Trening twórczości – ćwiczenia
 5. Seminarium magisterskie

Dorobek naukowy

W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z psychopedagogicznymi problemami dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami somatycznymi,  rehabilitacją w kontekście psychologii pozytywnej, osobowością pedagoga specjalnego, a przede wszystkim, co stanowi główny obszar eksploracji – psychospołecznym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością ruchową. Autor  ponad  60 artykułów i 2 książek, współautor 1 oraz współredaktor 3 książek z zakresu psychologii rehabilitacji i pedagogiki specjalnej.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

KSIĄŻKI

 1. Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, Wydawnictwo Naukowe AP,  Kraków: 2002, s.191.  ISBN 83-7271-177-1
 2. Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości. Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków: 2012, s.351. ISBN 978-83-7271-754-2.
 3. Wspomaganie psychospołecznego rozwoju dzieci niepełnosprawnych somatycznie (współautorzy: W.Pilecka, A. Zawadzki) , Wydawnictwo Edukacyjne – Kraków 1999, s.203
 4. Diagnoza i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(współredaktor: M.Klaczak), Wydawnictwo Naukowe AP W Krakowie 2006, s.115.  ISSN 0239-6025; ISBN 83-7271-401-0
 5. Kompetencje   pedagoga  w   kontekście teorii  i  praktyki  edukacji  specjalnej (współredaktor:A.Mikrut ),  Kraków: IMPULS 2008 , s. 192 .  ISBN 978-83-7308-442-1; ISBN 978-83-7308-998-3;
 6. Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji (współredaktor: A.Mikrut)Wydawnictwo Naukowe UP Kraków: 2012, s. 223. ISBN 978-83-7271-679-8, ISSN 0239-6025.

ARTYKUŁY

 7. Depressive states and social skills in children with mild mental retardation  (współautorzy

J.Pilecki, Z.Gruntkowski) International Journal of Special Education 1996, nr 3 , s. 137 – 140

8.  ”Ja i inni” – skala do badania zachowań asertywnych Psychologia Wychowawcza 1998,  nr 5.

9. Leonardo w nurtach rzeki czyli zachowania twórcze studentów w perspektywie  salutogenetycznej. Przegląd Lekarski 2003, Tom 60, s.119-121.  ISSN: 00332240

10. Zadowolenie z życia oraz jego uwarunkowania u osób z niepełnosprawnością ruchową.Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3. Lipiec-wrzesień 2013. PL-ISSN 1642-1981. s. 83-94.