Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Danuta Wolska, prof. UP

Dyrektor Instytutu, Kierownik

Katedra Andragogiki Specjalnej

adres e-mail: danuta.wolska@up.krakow.pl

telefon: 12 662 7461

pokój: 109

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor habilitowany, nauki społeczne, 2016, doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika, rok nadania 1998

 

tytuł rozprawy doktorskiej  Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania,  przystosowania emocjonalno – społecznego osób dorosłych upośledzonych   umysłowo w stopniu umiarkowanym

 

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 1990 r. na podstawie umowy o pracę

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

oligofrenopedagogika,

metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

andragogika specjalna,

praca z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością,

seminarium dyplomowe; seminarium magisterskie

 

Dorobek naukowy

W podejmowanej przeze mnie pracy naukowej zainteresowania badawcze skierowane są na osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Początkowo koncentrowałam się na zagadnieniach związanych z ich przystosowaniem emocjonalno-społecznym, na rolach życiowych podejmowanych w dorosłości, rozwoju uczuć i seksualności, aż po omówienie zmian inwolucyjnych nadchodzących wraz z wiekiem i problemów związanych z późną dorosłością. Obecnie w podjętych badaniach skupiłam się na aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością intelektualną starając się ukazać w jakim zakresie umiejętności życiowe wpływają na możliwości podjęcia przez nie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

 

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015, ISBN 978 – 83 – 7271 – 937 – 9 ss. 274.
  2. Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2014, ISBN 978 – 83 – 7271 – 874 – 7,  ss.154.
  3. Wychowanie dzieci z zespołem Downa, w: Suchcicki A. (red.) Zespół Downa w XXI wieku, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa 2013, ISBN 978 – 83 – 918212 – 7 -5, s. 108-132.
  4. Stymulowanie rozwoju psychofizycznego osób dorosłych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, w: Wolska D., Mikrut A. (red.) Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensisi, Studia Paedagogica II, Kraków 2012, (współ. Techmański Ł).ISSN 1689 – 9903  s. 392-399.
  5. Małżeństwo czy celibat osób z niepełnosprawnością intelektualną – odpowiedzialny wybór, w: Bartoszek A. (red.), Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, Studia Teologiczne i Humanistyczne, 1/4, Katowice,  2011, , ISBN  978 – 83 – 7030 – 831 – 5, s.155 – 168.
  6. Coach – supported employment of people with intellectual disabilities, w: Żółkowska T., Szarkowicz D. (red.), Special pedagogy towards new challenges, US, Szczecin 2011, ISBN 978 – 83 – 62355 – 65 – 6,  s. 253 – 259.
  7. Wpływ prawidłowego przystosowania społecznego na jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w: Cytowska B. (red.) Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycja rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN  978 – 83 – 7780 – 200 – 7, s. 44-71.
  8. Pomoc rodzinie i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z głęboką niepełnosprawnością, w: J. Wyczesany (red.), Krakowska pedagogika specjalna, Kraków 2010, ISBN978 – 83 – 7271 – 624 – 8, s. 247 – 265.
  9. Educiatonal  abilities  of children  with profound – multiple disability, w: Żółkowska T., Wlazło M. (ed.) Special pedagogy within theoretical and practical dimension, US, Szczecin 2008, ISBN 978 – 83 – 751808 – 2 – 4, s.565 – 573.
  10. Antycypacja ról społecznych pełnionych w dorosłym życiu przez młodzież z wieloraką niepełnosprawnością, w: Klinik A. (red.) W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych, T. 4 serii: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych), Kraków 2008, ISBN 978 – 83 – 7308 – 883 – 2, s. 87 – 103.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl