Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Sławomir Olszewski

Katedra Integracji Społecznej

adres e-mail: slawomir.olszewski@up.krakow.pl

telefon: 12 662 6642

pokój: 117

Posiadane stopnie i tytuły naukowe

 

doktor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: pedagogika,
rok nadania 2002

tytuł rozprawy doktorskiej: Percepcja własnej przestrzeni życiowej a zachowania agresywne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

doktor habilitowany, dziedzina nauki: nauki społeczne,
dyscyplina naukowa: pedagogika, rok nadania. 2018

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

 

Data i forma zatrudnienia w Uczelni
zatrudniony  od 1992 r.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Diagnoza w procesie rehabilitacji

Diagnostyka psychopedagogiczna
Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
Seminarium dyplomowe

 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy koncentruje się wokół zagadnień dotyczących problematyki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przejawów i uwarunkowań percepcji własnej przestrzeni życiowej, zachowań agresywnych dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także tożsamości pedagoga specjalnego.

Wybrane publikacje:

monografie

 

Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, (współredaktor: J. Pilecki), Oficyna Wydawnicza Text, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1999, ss.351 (ISBN 83-86050-68-3)

 

Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  kontekście zachowań agresywnych, Prace Monograficzne nr 404, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ISBN 83-7271-315-4 (ss.318)

 

Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, (współredaktorka: J. Baran), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, ss.748 (ISBN 83-7308-662-5)

 

Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, (współautorki: K. Parys, M. Trojańska), Prace Monograficzne nr 612, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISBN 978-83-7271-717-7 (ss.264)

 

Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej, (współautorka: K. Parys), Prace Monograficzne 766, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ISBN 978-83-8084-000-3, ISSN 0239-6025 (ss.295 + płyta CD)

 

Chosen Topics of Supporting Development of Persons with a Disability. Towards Tradition and Innovation, (współredaktorki: J. Baran, I. Gałuszka), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, ss.198 (ISBN 978-83-8084-060-7)

 

Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ISBN 978-83-8095-194-5 (ss. 388)

 

Chosen Topics of Supporting Development of Persons with a Disability. Towards Tradition and Innovation, (współredaktorka: M. Pasteczka), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss.198 (ISBN 978-83-8084-060-7)

 

 

artykuły i rozdziały

Dla kogo integracja?, (współautorka: K. Parys), w: E. Górniewicz, A. Krause (red.), Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2. Konteksty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 205-212 (ISBN 83-7299-243-6)

 

Edukacja osób niepełnosprawnych. Rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego, (współautorka: K. Parys), Szkoła Specjalna nr 4/2006, Tom LXVII, s. 283-287 (ISSN 0137-818X)

 

Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych, (współautorka: K. Parys), Pedagogika Szkoły Wyższej, nr 1/2013, s. 11-31 (ISSN 2083-4381)

 

Pedagog specjalny w świetle metafor – samoopis roli zawodowej, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 23/2016, s. 67-76 (ISSN 2080-9476)

 

Obraz profesji pedagoga specjalnego (na podstawie definicji formułowanych przez pedagogów specjalnych), Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 27/2017, s. 85-103 (ISSN 2080-9476)

 

Podmiot oddziaływań jako element obrazu realizowanej profesji w definicjach formułowanych przez pedagogów specjalnych; w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, T. LXX/2017, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków, s. 81-92 (ISSN 0079-3418)

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl