Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Jolanta Baran, prof. UP

Z-ca Dyrektora Instytutu, Kierownik

Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością

adres e-mail: jolanta.baran@up.krakow.pl

telefon: 12 662 7461

pokój: 109

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor,

dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne,

dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika 
rok nadania 1995

tytuł rozprawy doktorskiej: Poziom orientacji w schemacie ciała a stopień opanowania umiejętności czytania i pisania przez głuchych uczniów klas I

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa/artystyczna: pedagogika.., rok nadania 2014

tytuł rozprawy habilitacyjnej: .Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

metody terapii psychomotorycznej – wykład, diagnoza i terapia uczniów
z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wykład, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej – wykład, praca z rodziną osoby niepełnosprawnej – wykład, pedagogika czasu wolnego osób z niepełnosprawnością – wykład i ćw. audytoryjne, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w ośrodkach specjalnych – wykład, seminarium magisterskie, wykład ogólnouczelniany)

 

Dorobek naukowy

Dorobek wiąże się ściśle z problematyką zajęć realizowanych na ocenianym kierunku, łącznie z prowadzanymi pracami dyplomowymi (głównie magisterskie). Głównie dotyczą:

 • problemów opieki i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub intelektualną i ich rodzin,
 • terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 • aktywności i aktywizacji osób z niepełnosprawnością,
 • organizacji ich czasu wolnego.

W okresie po doktoracie tj. w l996-2014 – ponad 50 publikacji polskojęzycznych i kilka obcojęzycznych (przede wszystkim w j. angielskim: tj. 2 artykuły, 1 rozdział w monografii wydanej przez Uniwersytet Gallaudeta, USA). Po habilitacji tj. od maja 2014 roku, oprócz opublikowanej 1 angielskojęzycznej, prace oddane do druku w czasopismach lub będące w druku, w tym artykuły obcojęzyczne.

 

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

Książki

 1. Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością (2007), współred. A. Mikrut, Wyd. Nauk AP, Kraków
 2. Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek (2012), Wyd. Nauk. UP, Kraków, ISBN 978-83-7271-753-5.
 3. Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, (2013), współred. T. Cierpałowska, K. Plutecka, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 4. Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, vol. 2 (2014), współred. D. Baraniewicz, A. Ochaman, Wyd. Naukowe UP, Kraków ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-886-0

Artykuły i rozdziały:

 1. Body Schema Development vs. Writing Skills Mastery Level in Deaf Children in The End of Grade I of Education (1996), (w:) “International Journal of Special Education”, Vol. 11, No. 2-3, s. 196-200
 2. Czas wolny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kontekście przemian edukacji specjalnej(2003), (w:) Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka, red. J. Wilk, Wyd. Nauk. KUL, Lublin, ISBN 83-86473-28-2.
 3. Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci z wadą słuchu – problemy diagnozy i terapii, (2004), (w:) red. B. Kaja, Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. VI, Wyd. Akad. Bydgoskiej, Bydgoszcz, ISBN 83-7096-526-1.
 4. Obraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w percepcji nauczycieli i rodziców a ich funkcjonowanie szkolne (2008), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, T. LXI, Wyd. Oddziału PAN, Kraków, ISSN 0079-3418, s. 101-117 .
 5. Reform, Restructure, and Renew: Special Education in Poland (2011), (w:) International Practices in Special Education. Debates and Challenge, red. M. A. Winzer, K. Mazurek, Gallaudet University Press, Washington DC, ISBN-13 978-1-56368-509-4.
 6. The ways/roads of inclusive education in Poland : the mission, the facts and some dilemmas(2015), współaut. D. Baraniewicz, [in:]: Mokslu grįsto švietimo link : tarptautinė mokslinė konferencija : programa, mokslinių, pranešimu santrakos, (red.) Emilija Sakadolskiene (red.)  , Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, ISBN 978-609-471-018-6, p. 11

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl