Instytut Pedagogiki Specjalnej

Instytut

Korzeni Instytutu Pedagogiki Specjalnej upatrywać należy w Katedrze Pedagogiki Eksperymentalnej powstałej w 1960 r.w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jej kierownik -prof. dr hab. Jan Konopnicki, wraz z zespołem,zajmował się badaniami nadniedostosowaniem społecznym, drugorocznością oraz odsiewem szkolnym. Szybki rozwój jednostki spowodował, że w 1964 r. odbyła się pierwsza rekrutacja na 4-letnie studia zaoczne w zakresie pedagogiki specjalnej. W roku akademickim 1972/73 powstał kierunek pedagogiki specjalnejna studiach dziennych.

W historii dzisiejszego Instytutu Pedagogiki Specjalnej wyróżnić należy cztery okresy rozwoju organizacyjnego i naukowego. Niewątpliwie pierwszym z nich jest wyodrębnienie się Zakładu Pedagogiki Specjalnej w 1974 r., kierowanego przez doc. Jadwigę Baran. Mieścił się on w głównym budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej na ul. Podchorążych 2. W Zakładzie działały dwa zespoły: pedagogiki specjalnej orazpsychologii specjalnej.
Dzięki szybkiemu rozwojowi naukowemu i prężnym działaniom pracowników w 1982 r.Zakład został przekształcony w Katedrę Pedagogiki Specjalnej. W jej ramach powołano następujące zespoły:
–        surdopedagogiki, którego koordynatorem została doc. Jadwiga Baran;
–        oligofrenopedagogiki, którym kierowała dr Janina Wyczesany;
–        pedagogiki terapeutycznej, za który odpowiedzialną została dr Janina Szymańska.

W latach osiemdziesiątych utworzono pracownię pedagogiki specjalnej, która po śmierci doc. dr hab. J. Baran (1986 r.) otrzymała jej imię (sala 248 w głównym budynku UP).

W 1992 r. Katedraweszła w skład powstałego Wydziału Pedagogicznego.Trzy lata późniejuzyskała nową lokalizację w budynku Uczelni przy ul. Ingardena 4.

Działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza w obrębie trzech specjalności – rewalidacji upośledzonych umysłowo, rewalidacji głuchych i niedosłyszących oraz rewalidacji przewlekle chorych i kalekich, a także systematyczne powiększanie składu osobowego o kolejnych wysoko wykwalifikowanych pracowników, doprowadziły w 1999 r. do podziału Katedry na Zakłady:Edukacji Integracyjnej i Poradnictwa, Dydaktyki Specjalnej,Wczesnej Interwencji Specjalnej, Rozwoju i Zaburzeń Komunikacji. Utworzono również pracownię logopedyczną.

1 października 2011 r. nastąpiło przemianowanie Katedry na Instytut Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie w obrębie Instytutu działają: Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji, Katedra Integracji Społecznej, Katedra Rehabilitacji Psychopedagogicznej i Społecznej, Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością. Nadal funkcjonuje pracownia logopedyczna.

Kierownicy:
1974-1986 doc. dr hab. Jadwiga Baran
1987-1994 doc. dr hab. Bożena Grochmal-Bach
1994-1997 dr Jan Pilecki
1997-2004 prof. dr hab. Alicja Rakowska
2004-2008 prof. dr hab. Janina Wyczesany
2008-2017 dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
2017 – dr hab. Danuta Wolska, prof.UP

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl